top
logo

 Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

NPRC

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 209 gości 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Drukuj

01

Najważniejsze informacje o programie stypendialnym dla uczniów Liceum na rok 2017/2018...

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

        STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I    LICEÓW  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

      wyciąg z regulaminu ...

 

 

 

„Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących” to projekt, w ramach którego założono przyznanie 259 stypendiów dla zdolnych uczniów gimnazjów (klas gimnazjalnych) i liceów w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów będzie objęty przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł/msc. (przy czym stypendium w łącznej wys. 3 800 zł zostanie wypłacone w jednej transzy).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium będzie złożenie przez szkołę:

-         wniosku o przyznanie stypendium z załącznikami (kopie świadectw, dyplomów konkursów, olimpiad – szczegóły w regulaminie),

-    Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPR), tj. programu edukacyjnego stypendysty opracow. przez jego opiekuna, we współpracy z uczniem i/lub jego rodzicem, zwiąż. z rozwijaniem uzdolnień ucznia, m.in. w zakresie przedm. przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów matem.-przyrod., ICT i jęz. obcych,

-       oświadczenia o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 r. z załącznikami,

-  oświadczeń o niepobieraniu innego stypendium unijnego oraz przetwarzaniu danych

 

Kryteria otrzymania przez ucznia stypendium:

Obowiązkowe (uczeń musi spełniać wszystkie cztery kryteria):

 1. 1.w r. szk. 2017/18 jest uczniem gimnazjum (klasy gimn.) lub liceum ogólnokszt. z terenu woj. święt.,
 2. 2.znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie wyższy niż 1348 zł lub 1528 zł netto dla rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne),
 3. 3.otrzymał średnią ocen z 3 przedmiotów (matem.-przyrod., ICT lub języki obce) na świadectwieukończenia klasy w roku szkolnym 2016/17 na poziomie minimum:
 4. a.5,00 – gimnazja (klasy gimnazjalne),
 5. b.4,5 – licea ogólnokształcące
  1. 4.nie pobiera innego stypendium ze środków UE.

Dodatkowe (uczeń musi spełnić co najmniej jedno):

 1. 1.uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwieukończenia klasy w roku szkolnym 2016/17 na poziomie minimum:
 2. a.4,75 – gimnazjum
 3. b.4,50 – liceum
  1. 2.otrzymał następującą liczbę punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego:
  2. a.w przyp. uczn. gimnazjów – ze sprawdz. na zakończ. szk. podst. co najmniej 30 pkt (75%),
  3. b.w przyp. uczn. liceów ogólnokszt. – z cz. matem.-przyr. egz. gimn. co najmniej 35 pkt (70%),
   1. 3.został laureatem lub finalistą konkursów, turniejów lub olimpiad w roku szkolnym 2016/17 (dokładna lista w regulaminie).

Każdy ze stypendystów będzie otoczony przez nauczyciela wskazanego przez dyr. szkoły opieką, której celem jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z nauczycieli – opiekunów ucznia otrzyma wynagrodzenie w wys. 500 zł, przy czym 1 opiekun może otrzymać wynagrodzenie za opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 367 250 złotych, z czego 85% stanowią środki UE, tj. 1 162 162,5 zł, 15% krajowe środki publiczne, w tym 10% wkład własny, tj. 136 725 zł.

 

 

03

 

Szczegóły dot. projektu znajdują się w zakładce „Stypendia dla uczniów” na stroniewww.sejmik.kielce.pl

 

 

 

 

Źródło: Dyrektor ZSP Nr 2 pan Marek Ledwoch   
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental

Zmieniony: Piątek, 20 Październik 2017 10:47
 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.